کل نماهای صفحه

پنجشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۲

کافه کتاب


کسانی که عقاید احمقانه شان را ابراز می کنند اغلب بسیار حساسند.
هر قدر عقایدِ کسی احمقانه تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد...
حماقت بزرگترین نیروی روحانی تمامِ تاریخِ بشر است.
باید در برابرِ آن سرِ تعظیم فرود آورد،
چون همه جور معجزه ای از آن ساخته است.


هیچ نظری موجود نیست: