کل نماهای صفحه

چهارشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۹۴

دیوار خرافاتمذهبی با دیوار راز و نیاز میکند و مذهبی دیگربه دیوار سنگ میزند .
دراورشلیم دیواری هست باستانی که یهودیان اعتقاد دارند از بقایای کاخ حضرت سلیمان است و نام ان کتل است هر سال هزاران نفر از یهودی و مسیحی به زیارت ان میروند با ان راز و نیاز میکنند و در جرز آن عریضه میگذارند .
درمکه دیواری هست که مسلمانان ان را جمره مینامند و اعتقاد دارند خانه ی شیطان درون ان است و هر سال تعداد بیشماری از مسلمانان به ان سنگ میزنند
هر سال تعداد زیارت کنندگان کتل رو به فزون است و هرسال تعداد سنگ زنندگان به جمره .
هیچ خردمندی درجهان بادیوار رازو نیاز نمیکند و......
تنها..... است که ادمی را واداربه عشق و تنفر از یک دیوار میکند
صادق هدایت :
به راهی که اکثر مردم میروند بیشتر شک کن مردم فقط تقلید کورکورانه میکنند ازمتمایز بودن نترس انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است

هیچ نظری موجود نیست: