کل نماهای صفحه

پنجشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۹۴

محمد علی فروغی

مرگ "محمدعلي فروغي" سياستمدار و نخست وزير رژيم پهلوي ٥ آذر(1321ش)
محمدعلي فروغي در سال 1254 شمسي به دنيا آمد و پس از مرگ پدر به "ذكاءالملك" ملقب گرديد. جد اعلاي اين خانواده از يهوديان بغداد بود كه براي تجارت به ايران آمد و در اصفهان سكني گرفت و مسلمان شد. پدر فروغي از معاريف فرهنگي زمان خود به شمار ميرفت كه تحت تأثير ميرزا ملكم خان از پيشكسوتان ترويج فرهنگ غربي و فراماسونري در ايران به شمار ميرود. يكي از بزرگترين اشتباهات محمدعلي فروغي تشويق احمدشاه قاجار براي استعفا بود و در به قدرت رسيدن رضاشاه و تأسيس سلسله پهلوي، نقشي اساسي ايفا كرد. او نخستين رييس الوزراي رضاشاه بود كه شانزده سال بعد نيز براي اولين بار تاج پادشاهي را بر سر محمدرضا پهلوي نهاد. فروغي معتمدترين شخصيت سياسي ايران از نظر دربار لندن جهت پيشبرد سياستهاي خاص بريتانيا در ايران محسوب ميشد. او در تمام مراحل سياستهاي خود و رضاشاه ، مورد حمايت مستقيم انگليس قرار داشت. فروغي همچنين در چندين دوره مجلس شوراي ملي به نمايندگي برگزيده شد و يك بار به رياست آن رسيد. پس از تبعيد رضاشاه ذكاءُالملك، عامل مهمي در كنترل اوضاع داخلي و روي كار آوردن و تثبيت محمدرضا بود و توانست با وعدههايي ملت را متقاعد كند فروغي پنج بار وزير امور خارجه، چهاربار وزير دارايي، سه بار وزير دادگستري، چهار بار وزير جنگ، يك بار وزير اقتصاد، يك بار كفيل نخست وزير، يك بار رييس مجلس شوراي ملي و سه بار نخست وزير شد. محمدعلي فروغي سرانجام در 5 آذر 1321 ش، در 67 سالگي، هنگامي كه وزير دربار محمدرضا شاه پهلوي بود، بر اثر سكته قلبي درگذشت. فروغي داراي دو چهره متفاوت است. يكي سياستمدار و ديگر دانشمند، اديب و فيلسوف. وي علاوه بر اينكه آثار متعددي را پديد آورده است درعين حال در بعد سياسي، از افراد ذي نفوذ و مؤثر در تثبيت سلطنت پهلوي اول ودوم بود

هیچ نظری موجود نیست: