کل نماهای صفحه

جمعه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۳

یا حضرت ابوالفضل غلط کردم!مرتضی احمدی اخیرا در مراسم جشنی درباره سابقه هواداریش از پرسپولیس گفته: من همه بازیکنان شاهین و پرسپولیس را می شناسم و قدیمی ترین هوادار پرسپولیس هستم. فکر نمی کنم مسن تر از من کسی مانده باشد و این خاطره را هم شاید هیچکس نشنیده باشد.

من کارمند راه آهن بودم. آن روز حقوق و مزایای خودم که 700 تومان می شد را گرفتم و از آنجا به جای خانه، یک راست به ورزشگاه رفتم تا بازی پرسپولیس با استقلال که آن زمان تاج بود را ببینم.


دل توی دلم نبود، بازی که شروع شد گفتم یا ابوالفضل (ع) هر گلی که پرسپولیس بزند صد تومان را صدقه کنار می گذارم. پرسپولیس گل اول را زد، صد تومان از آن جییب در آوردم و در جیب دیگر گذاشتم. گل دوم را هم زدند، اینکار را کردم. همینطور گل سوم، چهارم و پنجم هم زده شد. گل ششم که زده شد، گفتم: یا حضرت ابوالفضل (ع) غلط کردم، حداقل صد تومان برای خودم بگذار، من بدون پول چه کار کنم؟

هیچ نظری موجود نیست: